Algemene Voorwaarden


Identiteit van de onderneming

Naam: Rancho nv, handelend onder de commerciële naam Droopy'sPetshops - Interpet - Dedierenwinkel.be
Adres: ZEELSEBAAN 83J
Telefoon: +32 (0) 9 328 57 52
E-mailadres: orders@droopyspsetshops.be
BTW-identificatienummer: BE 0479 385 678


Naam: Tropical Animal Garden, handelend onder de commerciële naam Droopy'sPetshops - Interpet - Dedierenwinkel.be
Adres: Denen 47
Telefoon: +32 (0) 9 328 57 52
E-mailadres: orders@droopyspsetshops.be
BTW-identificatienummer: BE 0882 964 769


Naam: Droopy bvba, handelend onder de commerciële naam Droopy'sPetshops - Interpet - Dedierenwinkel.be
Adres: ZEELSEBAAN 83K
Telefoon: +32 (0)50 33 06 30
E-mailadres: orders@droopyspsetshops.be
BTW-identificatienummer: BE 0461 180 659


1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten en op alle overeenkomsten met ondernemingen, instellingen en personen die met dedierenwinkel.be werden afgesloten hetzij via het Internet, per fax, per brief of per telefoon.

Alle opdrachten worden slechts op de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door dedierenwinkel.be schriftelijk is bevestigd.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Dedierenwinkel.be behoudt zich steeds het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een overeenkomst, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd.

 

2. Verkoopsvoorwaarden

 

2.1 Prijzen

 

Alle vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW (21%) en recupel

De factuur wordt u steeds bezorgd samen met de levering.

Alle aanbiedingen van Dedierenwinkel.bezijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.

Dedierenwinkel.be heeft steeds het recht prijzen te wijzigen omwille van wettelijke noodzaak of prijsverhogingen vanwege haar leveranciers en heeft tevens steeds het recht eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U hebt dan het recht uw bestelling te annuleren.

 

2.2 Afbeeldingen en specificaties

 

Voor alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, technische specificaties zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren e.d. op de internetsite van dedierenwinkel.be gelden de gebruikelijke toleranties. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

2.3 Levertermijnen - annulering

 

Dedierenwinkel.be voorziet volgende levertijden:

- indien op voorraad bij Dedierenwinkel.be: 1 week
- indien op voorraad bij de fabrikant / importeur 1-10 werkdagen
- indien niet op voorraad dan gelden de door de fabrikant / importeur aangegeven levertijden.

Dedierenwinkel.be is, indien zij zelf de producten niet op voorraad heeft, afhankelijk van de prestaties van haar toeleveranciers en gaat uit van de door de toeleveranciers verstrekte gegevens. Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de indicatieve afleveringstermijn heeft u geen recht op enige schadevergoeding. Dedierenwinkel.be heeft altijd het recht in gedeelten af te leveren.

Indien u weigert de bestelde goederen bij levering te ontvangen en te betalen dient u de daaruit voor Dedierenwinkel.be voortkomende kosten, schaden en rentes te vergoeden.

 

2.4 Herroepingsrecht

 

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen.

 

De overeenkomst kan zonder opgave van redenen herroepen worden binnen de 14 dagen vanaf de levering.

 

Ofwel brengt hij de goederen, samen met de factuur of het kasticket, terug naar een van onze winkelpunten binnen de 14 dagen na de levering.

 

Ofwel meldt hij binnen de 14 dagen vanaf de levering schriftelijk de uitoefening van het herroepingsrecht, bij voorkeur door gebruik te maken van het retourformulier. De mededeling kan per e-mail verstuurd worden aan orders@droopyspetshops.be of per post aan Rancho nv/dedierenwinkel.be  Zeelsebaan 83J 9200 Dendermonde. Vervolgens ontvangt de klant instructies om het goed onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de melding van herroeping: op zijn kosten terug te sturen Rancho nv/dedierenwinkel.be Zeelsebaan 83J 9200 Dendermonde.

 

Na ontvangst van de melding van uitoefening van het herroepingsrecht en na ontvangst van het toestel, stuurt dedierenwinkel.be een bevestigingsmail.

 

De goederen dienen zo veel mogelijk teruggestuurd worden in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Hij dient de goederen dan ook met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren.

 

Volgende zaken geven aanleiding tot waardevermindering

Beschadigde verpakking
Tape, kleefband en/of stickers op de doos
Geschrift op de originele verpakking
Verscheurde en/of ontbrekende folie
Vuil, haren en/of krassen op het product
Ontbrekende en/of kapotte piepschuim in de verpakking
Ontbrekende en/of kapotte zakjes en/of kabelbinders

 

Binnen de 14 dagen nadat dedierenwinkel.be op de hoogte gesteld werd van de beslissing tot herroeping, worden alle betaalde bedragen (desgevallend verminderd met de bovenvermelde transportkosten en waardevermindering) terugbetaald. Bij afgifte van kleine toestellen in de winkel, kan de klant ook opteren om onmiddellijk vergoed te worden onder de vorm van een waardebon. Er wordt echter geen cash geld teruggeven aan de kassa.

 

Dedierenwinkel.be kan wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

Voor volgende zaken geldt het herroepingsrecht niet voor:

Producten die naar wens van de klant zijn aangepast (bijvoorbeeld gegraveerde penningen, gepersonaliseerde items, etc.);
voor aangebroken verpakkingen (bijvoorbeeld snacks, voeding)
producten die door de aard van de producten snel bederfbaar, niet kunnen teruggestuurd worden of snel vervallen;
audio-of video-opnames of software waarvan de verzegeling is opengemaakt


3. Betalingsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de levering slechts plaatsvinden nadat de betaling van de bestelling is ontvangen.

U maakt het totaalbedrag van de order over naar bankrekeningnummer BE68 0013 9194 3734 op naam van

Rancho nv, Zeelsebaan 83J, 9200 Dendermonde

met in de mededeling uw naam en ordernummer.

Indien de betaling van het order niet is ontvagen op rekening van Dedierenwinkel.be, binnen 3 weken na het plaatsen van de bestelling, wordt de bestelling automatisch als niet bestaand beschouwd.

4. Afhaal- en verzendservice

  1. Afhaalservice

   Alle bestellingen kunnen gratis afgehaald worden in ons afhaalpunt. Zodra uw bestelling klaarstaat, nemen wij contact met u op.

   4.2 Afhaaladres

   Rancho
   Zeelsebaan 83J 
   9200 GREMBERGEN

   Droopy bvba
   Zeelsebaan 83K
   9200 Denermonde

   Tropical Animal Garden
   Denen 47
   9080 Lochristi


4.3 Verzendservice

In algemene regel worden uw bestellingen bij u afgeleverd tot aan de eerste drempel op de begane grond.


Wij verzoeken u de toegang van en de doorgang tot uw woning of appartement vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan de goederen of uw eigendommen te voorkomen. Mocht er, ondanks de uiterste zorgvuldigheid die onze bezorgmedewerkers betrachten, tijdens de aflevering toch schade aan uw eigendommen worden veroorzaakt, dan dienen zij hiervan een aantekening te maken op de factuur en direct een schaderapport op te stellen. Dit rapport wordt door u en de bezorgmedewerker ondertekend. Wij verzoeken u dit tevens schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Indien bezorgmedewerkers tijdens de aflevering toch schade aan uw eigendommen veroorzaken, dan dienen zij hiervan een aantekening te maken op de factuur en direct een schaderapport op te stellen. Dit rapport wordt door u en de bezorgmedewerker ondertekend. Wij verzoeken u dit tevens schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

4.5 Verzendkosten

4.5.1 Pakketpost

De kosten van een postpakket worden in de webwinkel automatisch verrekend bij het afrekenen.

Aquaria,Aquaria meubels,Tarraria, Terrariameubels en lampen worden niet verzonden per postpakket.

4.5.2 Afhaling

Bij afhaling worden er geen leveringskosten aangerekend.

4.5.3 Levering door eigen transport.

Deze leveringen worden door Dedierenwinkel.be zelf, of door Dedierenwinkel.be ingeschakelde derden, uitgevoerd. Wij leveren tot aan de eerste drempel op de begane grond.

Berekening van de kosten zijn afhankelijk van de afstand tussen Dedierenwinkel.be, Zeelsebaan 83J  9200 Dendermonde en het leveringsadres.

Dedierenwinkel.be is steeds gerechtigd de leveringskosten berekend in de webwinkel aan te passen.

Bij foutieve ingave van de verzendmethode, zal Dedierenwinkel.be de klant op de hoogte brengen van een eventuele aanpassing. Indien u niet akkoord bent met de aanpassing, bent u gerechtigd de bestelling schriftelijk te annuleren.


4.5 Verzendrisico's

Bij leveringen aan huis door Dedierenwinkel.be zelf, zijn de transportrisico's ten laste van Dedierenwinkel.be tot voordeur Klant. Indien U wenst en het technisch haalbaar en verantwoord is, brengen wij Uw aankoop graag mee ter plaatse in de woning. Dit laatste wordt echter gezien als vrijblijvende service maar is steeds op de verantwoordelijkheid van de klant.

Leveringsrisico's bij het verzenden van postpakketten zijn verzekerd tot 500€ door de leveringsfirma. Bij
eventuele geschillen zal Dedierenwinkel.beindien nodig optreden als bemiddelaar.

5. Garantie

 

Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staan daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De garantietermijn van
Dedierenwinkel.be komt overeen met wettelijk bepaalde garantietermijn van 2 (twee) jaar. Deze garantie geldt niet ingeval van kennelijk verkeerd of onoordeelkundig gebruik, nalatig onderhoud of opzettelijke beschadiging.

Indien u een defect heeft geconstateerd binnen de garantietermijn dan dient u dit steeds schriftelijk of per email aan ons kenbaar te maken. U bezorgt de goederen terug naar een van onze filialen (eventueel door toedoen van onze collidienst indien u dit wenst). Hierdoor gedane kosten zijn ter rekening van de klant. Wij doen dan het nodige voor de opvolging van de herstelling in nauw overleg met de leverancier-fabrikant. Verzendkosten, leveringskosten voor herstelde goederen terug aan klant, zijn eveneens ter rekening van de klant.

Artikelen die gerepareerd moeten worden, dienen zuiver terugbezorgd te worden. Indien deze niet gereinigd zijn, zijn wij verplicht een toeslag aan te rekenen.

Ingeval u bij controle van de levering of eerste gebruik vaststelt dat de levering niet conform uw bestelling is, zijnde onjuist, onvolledig, beschadigd, defect,...dan dient u hiervan Dedierenwinkel.be onverwijld en omstandig in te lichten via email of per aangetekend schrijven en dit binnen de 7 dagen na de levering. Dedierenwinkel.be neemt uw klacht in behandeling en zal u per email of telefonisch de oplossing of regeling bevestigen. Ingeval van een terugzending noodzakelijk is verwijzen wij naar de bepalingen van art. 2.4 (vermelding retournummer en in originele verpakking).

6. Wet op de privacy - gebruik persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens waarover Dedierenwinkel.be beschikt als gevolg van het aanmaken van uw account bij het plaatsen van uw bestelling, worden aangehouden in een klantenbestand en enkel aangewend voor uitvoering van onze facturatie en levering en kunnen alleen in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.

Elke persoon geregistreerd in onze databank heeft te allen tijden het recht op inzage tot zijn gegevens en het recht zich te laten verwijderen uit onze databank. Wijzigingen in klantgegevens kunnen door de klant zelf aangebracht worden in de klant account of via mail. Zich laten verwijderen uit de databank kan via mail naar orders@droopyspetshops.be

Dedierenwinkel.be respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Indien Dedierenwinkel.be gebruikt maakt van uw klantengegevens voor het versturen van mailings. Indien Uw wenst verwijderd te worden uit de mailinglist, zend U een mail met aanvraag verwijdering mailinglist aan orders@droopyspetshops.be

7. Overmacht

Dedierenwinkel.beis niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van
Dedierenwinkel.be evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Dedierenwinkel.be behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Dedierenwinkel.be gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8. Afhandeling klachten en geschillen

Elk geschil met betrekking tot gebruik van de website www.dedierenwinkel.be en met betrekking tot de Algemene Voorwaarden, is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil, zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.